Licitación Servizo Montaxe de Feiras


Ourense, 15/12/2021.-

ANUNCIO de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, do servizo de montaxe de feiras para o ano 2022 da Fundación Feiras e Exposicións de Ourense-Expourense.

Aprobado polo Comité Executivo en xuntanza ordinaria o 13 de decembro de 2021 o prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas que rexerán esta licitación, faise público a efectos de presentación de ofertas por parte dos licitadores interesados.

Entidade adxudicadora: Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.

Orzamento base de licitación, IVE excluído: 204.000, 00 euros.

Páxina web para consulta de pregos: www.expourense.org

Prazo para presentar ofertas: ata o 31 de xaneiro de 2022.

Lugar de presentación: Rexistro da Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense (EXPOURENSE, Finca Sevilla s/n 32005 Ourense).

X